Ziekte

PROCEDURE BIJ ZIEKTE

Voor medewerkers geldt bij ziekte de volgende procedure:

  1. Melding (op de eerste dag!) bij:
    A. de organisatie waar u werkzaam bent;
    B. Adva Sport Services (tel. 0162 – 69 23 46.
  2. Vervolgens geven wij dit door aan onze arbo-dienst nl. Arbo Active.
  3. Binnen redelijke termijn geneeskundige hulp inroepen en de gegeven  voorschriften tot herstel opvolgen.
  4. In principe ontvangt de medewerk(st)er na 1 wachtdag 70% van het laatst verdiende bruto-loon.
  5. Bij herstel zowel organisatie als Adva Sport Services hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

____________________________________________________________________________________________

lid 1

In geval van ziekte geldt de wettelijke regeling van artikel 7: 629 BW.

lid 2

Gedurende de eerste dag van ieder ziektegeval heeft Werknemer geen recht op loon.

lid 3

Werknemer is verplicht om op de eerste verzuimdag wegens arbeidsongeschiktheid, in ieder geval vóór 09.30 uur, daarvan telefonisch melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan zowel Adva Sport als aan Opdrachtgever. De hersteldatum dient per ommegaande aan Adva Sport te worden gemeld.

lid 4

Werknemer machtigt de uitvoerder van de aanvullende Ziektewetverzekering, het UWV en de door Adva Sport ingeschakelde Arbodienst, om gebruik te maken van de administratieve gegevens, verband houdende met zie