Alfabet

Arbeidsovereenkomst (= dienstbetrekking = werknemers-werkgeversrelatie)

arbeidsrelatie met als kenmerken: loon, persoonlijke verplichting tot arbeid en gezagsverhouding
sportsector ontkent nog al eens het bestaan van een arbeidsovereenkomst (metname in de verhouding sportvereniging / trainer) vanwege ongewenste juridischeen fiscale gevolgen (premieafdracht, aansprakelijkheid, etc.).

Bruto-bruto (= all-in)

* aanduiding voor het kostenbedrag voor de (sport-)werkgever; oftewel bruto-bedragvermeerderd met het werkgeversdeel van de sociale premies;
* ‘bruto-bruto’ wordt met name in de tenniswereld gehanteerd: het zogenaamde VNT-tarief.
* Indien een zogenaamde bruto-bruto afspraak is gemaakt, wordt hiermee bedoeld het totaal door Adva Sport Services bij de organisatie in rekening te brengen bedrag, d.w.z.

a. bruto maandsalaris van de sportmedewerk(st)er;
b. vakantie-toeslag (8 %);
c. het van toepassing zijnde werkgeversdeel van belasting en sociale wetgevings- en ziektekostenpremies (waarvan de hoogte wordt bepaald door de overheid) evenals een evenredig deel van de premie eigenrisicodrager wga, ziekengeldpremie (t.b.v. verzuimverzekering) en arbo-kosten;
d. evt. onkostenvergoedingen;
e. administratie-kosten de Jong (in 2018: 5,95 % van bovenopgesomd totaalbedrag a.t/m d.);
f. BTW (in 2018: 21 % van het totaal in rekening gebrachte bedrag a. t /m e.);

Co-werkgeverschap

Speciale en goedkope vorm van détacheren van sportpersoneel door Sportadviesburo de Jong. De sportvereniging en de Jong treden gezamenlijk op als werkgever waarbij de club slechts over de administratiekosten btw verschuldigd is.

Détacheren * (= uitzenden / uitlenen van personeel)

* gebeurt in sportsector o.a. door Adva Sport Services.

Adva Sport Services treedt formeel/juridisch op als werkgever van de medewerker, die te werk wordt gesteld bij de afnemer (vereniging, gemeente, skischool, fitnesscentrum, etc.).

Einde arbeidsovereenkomst

* De wijze waarop een dienstbetrekking mag of kan eindigen hangt met name af van de gemaakte afspraken en van de omstandigheden.
* Een contract voor bepaalde tijd (met einddatum) eindigt door het simpele verstrijken van de tijd, dus zonder bepaalde voorgeschreven procedure. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan 3 x worden verlengd in maximaal 2 jaar, zonder dat voor de beëindiging ervan een moeilijke procedure nodig is. Na 3 contracten of na 2 jaar is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Als er tussen 2 contracten meer dan 6 maanden zit, begint de telling opnieuw!
* Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zonder einddatum dus) dient de werkgever in principe toestemming te vragen aan de rechter.
* Een contract kan ook met wederzijds goedvinden worden ontbonden: club en trainer zijn het in dat geval met elkaar eens om hun samenwerking te beëindigen. In deze wordt wel aangeraden om een zogenaamde vaststellingsovereenkomst op te stellen.

Flexwet * arbeidsrechtelijke regels, ingevoerd per 1 januari 1999;

* essentie is dat enerzijds werkgevers meer flexibiliteit krijgen bij contractverlengingen en anderzijds dat de werknemers meer zekerheid krijgen.
* flexwet overigens volledig van toepassing op sportsector;

Heffingskorting

een vaste vermindering van belasting en premies volksverzekeringen.
* De heffingskortingen voor de loonbelasting heten gezamenlijk loonheffingskortingen.
* Middels de zogenaamde loonbelastingverklaring informeert de werknemer zijn/haar werkgever of deze wel of geen rekening behoeft te houden met de heffingskorting. Dit kan slechts bij één werkgever.
* Eerst wordt uitgerekend hoeveel belasting in de verschillende boxen moet worden betaald. Vervolgens wordt het in totaal te betalen bedrag verminderd met de heffingskortingen waar u en/of uw partner recht op heeft. Heffingskortingen zijn dus in feite kortingsbedragen op de te betalen belasting.

Identiteitsbewijs

Bij start dienstverband is de werknemer verplicht zich te identificeren tegenover de club. De werkgever dient een copie van een geldig paspoort (en voor buitenlanders ook een verblijfsvergunning) in de loonadministratie te bewaren (tot 5 jaar na de uitdiensttreding).
* Ook tijdens de werkzaamheden dient de werknemer zich te allen tijde te kunnen identificeren.
* Overigens is bij een indiensttreding een rijbewijs geen geldig identiteitsbewijs.

Jong, Sportadviesburo de

buro (te Oisterwijk) (benaming bedrijf voor de overname door Adva Sport Services):

dat zich sinds 1996 bezighoudt met:

– détachering van sportpersoneel
– loonadministratie van sportorganisatie
– sport-juridische advisering

Kostenvergoedingen

* bedragen die -tot op zekere hoogte- premie- en belastingvrij mogen worden verstrekt aan het sportpersoneel. De juiste fiscale grenzen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

(Sinds 1/1/2015 is er echter de Werkkostenregeling(WKR) en worden de kostenvergoedingen inmiddels anders beoordeeld door de fiscus.

* voorbeelden van kostenvergoedingen zijn:

– reiskosten
– consumpties
– vakliteratuur/studie/cursus
– maaltijden
– gratificaties
– beroepskleding en -attributen: per tak van sport is er een maximale vergoeding vastgesteld, waarbij overigens een logo verplicht is gesteld.

– reiskosten (in 2018 € 0,19 per kilometer (enerzijds ten behoeve van het woonwerkverkeer en anderzijds ten behoeve van zogenaamde dienstreizen; zie “reiskosten”)

Loon in de amateursport

* de hoogte van het loon in de sportwereld is (wettelijk) niet geregeld. Evenmin iser een CAO waaraan sportverenigingen zich dienen te houden. Alles is ter vrije onderhandeling.

Grote verschillen (al dan niet per tak van sport) treden dan ook op (zie ook: www.renedejong.nl: Wat verdient onze trainer?).

Mondelinge afspraken

* zijn even rechtsgeldig als schriftelijke overeenkomsten!! Premie- en belasting- betaling kan niet worden voorkomen door uitsluitend mondelinge afspraken te maken tussen club en trainer;
* bij (belasting-)controle wordt dan ook altijd gekeken naar de feitelijke omstandigheden: of er nou iets op papier staat of niet.
* Het is in het belang van beide partijen een goed schriftelijk contract te maken. Bijvoorbeeld na een bestuurswisseling is een misverstand over de gemaakte afspraken, snel geboren.
* Advies: ook in de sportsector is het verstandig met name arbeidscontracten en andere afspraken op papier te zetten.

Nul-urencontract

* een oproepovereenkomst waarbij zoals het woord al zegt geen enkele afspraak is gemaakt omtrent de hoeveelheid uren. De werknemer werkt alleen nadat hij/zij daartoe is opgeroepen door de werkgever. Met name schoonmaak- en kantine- personeel is nog al eens bij een sportvereniging werkzaam op deze basis.

Oprichting van een (volledig rechtsbevoegde) sportvereniging

Stappenplan :

 1. bel voor modelstatuten naar de notaris (in de eigen gemeente) en naar de Sportbond
 2. tekst van de statuten maken (met hulp van de notaris)
 3. bezoek aan notaris die de akte en de definitieve statuten in orde maakt
 4. inschrijving bij de kamer van koophandel
 5. aanmelding bij de Sportbond
 6. verdere contacten met:
  . gemeente (subsidie, accommodatie, faciliteiten)
  . sportraad
  . collega-verenigingen
  . leden en nieuwe leden
  . plaatselijke pers
  . sponsors
  . telefoongids / gouden gids

Proeftijd

* Periode waarin zowel (sport)werkgever als (sport-)werknemer hun arbeidsovereen- komst onmiddellijk kunnen beëindigen;
* Maximumduur is twee maanden. Is er echter sprake van een contract met een duur korter dan 2 jaar dan kan de proeftijd maximaal 1 maand zijn. Bij een contract van 6 maanden of korter mag er zelfs geen sprake zijn van een proeftijd.
* Proeftijd moet altijd schriftelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.

Reiskosten

Per 01-01-2006 mag de werkgever (net als voor de dienstkilometers) 19 eurocent per woonwerkkilometer belastingvrij vergoeden, ongeacht de afstand en ongeacht de wijze van vervoer.

Een paar opmerkingen:

– de werkgever is niet verplicht een woonwerkvergoeding te verstrekken.
– de werknemer hoeft niet aan te tonen dat hij daadwerkelijk kosten maakt. Iemand die bijvoorbeeld 5 kilometer van zijn werk woont en deze afstand fietst, kan dus per dag 2 x 5 x 19 eurocent onbelast vergoed krijgen (nogmaals: de huidige minimumafstand van 10 km is vervallen).
– de afstand wordt gemeten via de meest gebruikelijke route.

Bij reizen met het openbaar vervoer kan de werkgever kiezen: ofwel 19 eurocent per kilometer ofwel de werkelijke kosten van het openbaar vervoer kunnen worden vergoed.

Sofinummer

* Het eigen (sociaal-fiscaal) nummer oftewel BurgerServiceNummer van iedere nederlander waaronder men is geregistreerd bij o.a. de fiscus.

Tabellen

* Bij loonbetaling dient de (sport-)werkgever loonheffing in te houden. De hoogte van dit (door de overheid) vastgestelde bedrag staat vermeld in de tabellen. In de sportsector gaat het meestal om de zogenaamde witte maandtabel.

U.W.V.

* Afkorting van Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.
* Instantie die de sociale premies int bij de werkgevers en uitkeringen verstrekt aan werknemers.
* Naam luidde vroeger voor de sportsector “Cadans” en dáárvoor “B.V.G.”.

Vakantiegeld

* (= vakantie-toeslag = vakantie-bijslag)
* Werkgever maakt maandelijks soort spaarpotje voor de werknemers waarover deze pas in mei of juni kan beschikken.
* Hoogte van het vakantiegeld is 8% van het brutoloon. Het opgebouwde bedrag is bruto d.w.z. er dient belasting en sociale premies op te worden ingehouden.