Jun 05

Verhuisbericht

Ons kantoor verhuist!!

Met ingang van 12 juni 2015 zullen wij gehuisvest zijn in Tilburg.

De nieuwe adresgegevens zijn:

Sportadviesburo de Jong BV

Professor Cobbenhagenlaan 49A

5037 DB  TILBURG

Telefoonnummer en overige zaken blijven hetzelfde.

Apr 21

EasyStaff neemt Sportadviesburo de Jong over!!

PERSBERICHTnaamloos


EasyStaff neemt Sportadviesburo De Jong over

Amsterdam, 15 april 2015
Met ingang van 14 april 2015 is Sportadviesburo De Jong B.V. in handen van EasyStaff. Met deze overname versterkt dit bedrijf zijn positie in de payroll markt.

EasyStaff, één van de grootste spelers in de markt van payrolling, bundelt de krachten met die van Sportadviesburo De Jong B.V. uit Oisterwijk. Het bureau is gespecialiseerd in payrolloplossingen in de sport en recreatieve markt.

Met deze overname ontstaat een sterke payroll partner in de sport- en recreatieve markt, met veel specialistische kennis. Wim Boonen van EasyStaff: ‘Wij zien een duidelijke groei in de sport –en recreatieve markt. Met deze overname zijn wij in staat de toenemende vraag vanuit deze markt te beantwoorden.’

Ook Rene de Jong, directeur van Sportadviesburo De Jong B.V., is blij met deze stap. ‘Met de overname door EasyStaff kunnen wij onze klanten voortaan nog beter van dienst zijn. Schaalbaar, multidisciplinair en met een nog breder pakket aan payroll oplossingen.’

Werkgeverschap wordt steeds complexer. Het werken met payrolling is een goede oplossing voor organisaties. Een payroll bedrijf neemt de administratieve en financiële verplichtingen over. Daardoor kan de organisatie zich volledig richten op de kernactiviteiten. Er is dan ook steeds meer vraag naar payrolling.

EasyStaff is één van de oudste en grootste payrollorganisaties van Nederland. Met de overname van Sportadviesburo De Jong, breidt het bedrijf zijn positie in de markt nog verder uit.

Overname foto 2

Jan 20

Jaaropgave 2014 verzonden!!

De jaaropgaaf 2014 is gemaild danwel per post verzonden op 15-01-2015.

Als er iets met de verzending is misgegaan, laat ons dat dan even weten.

Dec 09

Jaaropgave 2014

De jaaropgaaf 2014 zal worden gemaild. Naar verwachting zullen we dit half januari 2015 regelen.

Overigens willen wij u er op attenderen dat u na ontvangst van uw digitale loonstrook/jaaropgave ons hier niet via de reply rechtstreeks op kunt antwoorden. Wij kunnen daar niets aan doen; dit is te wijten aan ons loonsysteem. Wilt u reageren, stuur ons dus een apart bericht!

 

Dec 09

Nieuwe minimumlonen per 01-01-2015

Leeftijd                          Bruto maandbedrag         Bruto uurloon (40 uur p/w)

23 jaar en ouder                   € 1.501,80                              € 8,66

22 jaar                                    € 1.276,55                              € 7,36

21 jaar                                    € 1.088,80                              € 6,28

20 jaar                                    €    923,60                              € 5,33

19 jaar                                    €    788,45                              € 4,55

18 jaar                                    €    683,30                              € 3,94

17 jaar                                    €    593,20                              € 3,42

16 jaar                                    €    518,10                              € 2,99

15 jaar                                    €    450,55                              € 2,60

Dec 09

Nieuw arbeidsrecht in 2015

NIEUW ARBEIDSRECHT IN 2015

Voor werkgevers en werknemers in ons land gaat er op arbeidsrechtelijk gebied het nodige veranderen de komende tijd.

En let wel: ook de sportsector dient ter dege rekening te houden met al die ingrijpende wijzigingen! Wij inventariseren nu hoe om te gaan met die nieuwe wetgeving.

Een overzicht, op hoofdlijnen.

Nieuw per 1 januari 2015:

1. Aanzegsysteem

Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer dient de werkgever minstens 1 maand voor de beëindiging schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en zo ja onder welke voorwaarden. Wordt dit niet of te laat gedaan, dan is er een schadevergoeding verschuldigd van maximaal (naar rato) één maandloon. Sportadviesburo de Jong zal bewaking en aanzegging gaan regelen.

2. De proeftijd vervalt bij tijdelijke contracten van 6 maanden of korter.

Nieuw per 1 juli 2015:

3. De “ketenregeling” wordt anders, d.w.z. net als nu kunnen er maximaal 3 tijdelijke contracten worden afgesloten maar dan slechts in een periode van 2 jaar (in plaats van 3 jaar zoals momenteel). Met andere woorden: het dienstverband bij een vierde contract of indien de tijdelijke overeenkomsten langer dan 2 jaar zijn, wordt op grond van deze nieuwe wetgeving vanzelf een vast contract.

Bovendien wordt een dergelijke keten pas onderbroken door een tussenperiode van 6 maanden; dit is nu 3 maanden.

4. Transitievergoeding

Iedere (al dan niet via een procedure) ontslagen werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is geweest, ontvangt na 01-07-2015 een zogenaamde transitie-vergoeding van de werkgever. Bij een arbeidsovereenkomst korter dan 10 jaar is dit bedrag voor ieder dienstjaar 1/3e van het laatstverdiende bruto-maandloon; na 10 jaar is het bedrag voor elk dienstjaar 1/2e van het laatstverdiende bruto-maandloon.

Allerlei uitzonderingen op deze regel laten we voor het gemak even achterwege. Belangrijk is wel te vermelden dat de vergoeding niet verschuldigd is bij beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst, of bij een ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer (denk aan diefstal of bedrog).

Sportadviesburo de Jong beraadt zich op dit moment nog hoe dit verder te regelen.

Daarnaast wordt ook het ontslagrecht vernieuwd (bij bedrijfseconomische redenen dient de werkgever verplicht naar het UWV te gaan; bij overige ontslagredenen komt hij bij de kantonrechter terecht) evenals de WW, waarvan de maximale duur wordt teruggebracht .

Okt 20

Werkkostenregeling

WERKKOSTENREGELING

We kunnen met zijn allen weer eens op cursus want er komen “eenvoudigere” belastingregels.

Per 1 januari 2015 vervangt de zogenaamde werkkostenregeling verplicht de huidige wetgeving over onkostenvergoedingen van (sport-)werkgever aan (sport-)werknemer.

Hoofdregel is dat voortaan alle vergoedingen en verstrekkingen in principe belast zijn. Op deze regel worden dan uiteraard talloze uitzonderingen gemaakt. En hierdoor wordt het geheel er ons inziens (juist) niet gemakkelijker op…..jammer.

In grote lijnen komt het systeem op het volgende neer.

Er zijn vier hoofd-categorieën:

1.     Gerichte vrijstellingen

Onbelast kan o.a. het volgende worden vergoed/verstrekt:

A. Reiskostenvergoeding tot maximaal € 0,19 per km. Dit gaat zowel om woonwerk-verkeer als zakelijke                        reiskosten met eigen vervoer.

B. Studie– en cursuskosten.

C. Consumpties tijdens werktijd (maar hieronder valt dan niet de maaltijd): normbedrag is € 2,75 per week.

D. Maaltijden, mits deze een meer dan bijkomstig zakelijk karakter hebben (bijv. bij overwerk, dienstreizen, of als       de werknemer vanwege het werk tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis kan eten).                                                             De werkgever kan òf de werkelijke kosten vergoeden, òf het normbedrag (€ 4,60 per maaltijd) voor maaltijden         in bedrijfskantines betalen.

E. Vakliteratuur

Voor de liefhebbers onder u (en om het overzicht enigszins compleet te houden), een tweetal minder bruikbare rubrieken:

2.     Op nihil gewaardeerde verstrekkingen en vergoedingen

Ook op nihil gewaardeerde verstrekkingen en vergoedingen zijn in bepaalde gevallen mogelijk: denk aan werkkleding met (op elk kledingstuk!) een logo van het bedrijf van minstens 70 cm2.

3.     Voorzieningen onder het noodzakelijkheidscriterium

Hiervan is sprake als de werkgever het in het kader van de bedrijfsvoering nodig vindt bepaalde voorzieningen te verstrekken, die de werknemer ook echt nodig heeft en gebruikt bij zijn werk. Denk hierbij aan o.a. de mobiele telefoon of smartphone, telefoonabonnementen en computer. Grote vraag is echter of de fiscus een dergelijke verstrekking (achteraf gezien) ook nodig acht! Je kunt daar immers van mening over verschillen.

Wij adviseren sportwerkgevers in het geheel af te zien van het gebruik van de onder hoofdcategorie 2 en 3 genoemde vergoedingen/verstrekkingen. Wij achten het domweg te riskant gezien de hoge mate van subjectiviteit. Om ellenlange discussies met de belastingdienst te voorkomen, is het ons inziens beter de “duidelijke” bedragen en mogelijkheden te benutten (dus uitsluitend categorie 1).

4.     Vrije ruimte

Ten slotte krijgt de werkgever een soort “reservepotje” van 1,2% van zijn totale loonsom.                                       Deze “vrije ruimte” kan door de werkgever worden benut voor vergoedingen en verstrekkingen die niet onder de overige categorieën vallen. Wordt het maximum van 1,2% voor deze restgroep overschreden, dan betaalt de werkgever 80% belasting over dat meerdere.

Wat doet Sportadviesburo de Jong in 2015 met de Werkkostenregeling?

Alleen indien een (al dan niet oproep-)medewerker minstens 5 uur in een bepaalde maand heeft gewerkt, zullen we (maximaal) de navolgende onkostenvergoedingen gaan benutten:

  • Consumpties: € 11,91 per maand
  • Vakliteratuur/studie/cursus: € 15,71 per maand
  • Maaltijden: € 20,00 per maand
  • Reiskosten: € 0,19 per kilometer.

Eventuele overige vergoedingen kunnen uitsluitend worden gebruikt mits deze deugdelijk onderbouwd zijn en naar het oordeel van Sportadviesburo de Jong voldoen aan de Werkkostenregeling.

 

Okt 07

VAR verdwijnt: de BLG komt

Belangrijk nieuws voor de zelfstandigen:

VAR verdwijnt; de BGL komt

We krijgen er weer een officiële afkorting bij: B.G.L. oftewel “Beschikking geen Loonheffingen”. Het systeem van nu met de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) verdwijnt in de loop van 2015.

Zoals we al eerder constateerden (zie ons artikel:  VAR in de sport), neemt het aantal zelfstandigen binnen de sportsector als maar toe. Het gaat nu dan ook allemaal vrij eenvoudig: (digitaal) een VAR aanvragen bij de fiscus en in 99% van de 100 gevallen krijg je die wel. Komt bij dat de sportclub die iemand inhuurt met zo’n VAR(-WUO), er zeker van is dat door de club geen loonheffing en sociale premies ingehouden behoeft te worden.

Er is sprake van zogenaamde vrijwaring, zoals dat heet.

Kortom iedereen blij: club blij en “VAR”-der blij.

Einde VAR nabij

Maar het was ook een beetje te mooi om waar te zijn, zeker voor de sportwereld.

Want nogmaals: clubs en trainers maken in toenemende mate gebruik (of moeten we zeggen

–een beetje moraliserend– misbruik?) van dit VAR-systeem.

Grootste wijziging bij de BGL is het feit dat de vrijwaring voor de sportvereniging gaat verdwijnen. Om het anders te zeggen: het wordt (anders dan nu dus) wel degelijk een taak voor de opdrachtgever om te controleren of het ècht klopt dat de opdrachtnemer zelfstandig (lees: niet in dienstbetrekking) is/blijft. En het gevolg laat zich raden: als club en/of BGL-er (of hoe heet zo iemand?) de regels overtreden, kan de fiscus tòch ook de vereniging aan-spreken voor belasting en premies.

Wanneer en hoe precies het nieuwe BGL-systeem wordt ingevoerd, is nu (september 2014) niet bekend. Dàt het gaat gebeuren is wel zeker.

Tot die tijd kunnen we dus vast wennen aan die nieuwe afkorting………….

Sep 29

Nieuwe minimumlonen per 01-07-2014

Leeftijd                          Bruto maandbedrag         Bruto uurloon (40 uur p/w)

23 jaar en ouder                     € 1.495,20                              € 8,63

22 jaar                                    € 1.270,90                              € 7,33

21 jaar                                    € 1.084,00                              € 6,25

20 jaar                                    €    919,55                              € 5,31

19 jaar                                    €    785,00                              € 4,53

18 jaar                                    €    680,30                              € 3,92

17 jaar                                    €    590,60                              € 3,41

16 jaar                                    €    515,85                              € 2,98

15 jaar                                    €    448,55                              € 2,59

Mrt 18

Naamswijziging!

Op 1 april 2014 zet Administratiekantoor de Jong Oisterwijk BV haar werkzaamheden voort onder de naam Sportadviesburo de Jong BV.

Wat is de aanleiding voor de naamswijziging?

De oude naam zorgde voor verwarring. We gebruikten de naam Sportadviesburo de Jong in de praktijk al, en passen dit nu juridisch aan.

Daarnaast zijn de incassoregels sinds kort gewijzigd en dienen wij te beschikken over recente en ondertekende machtigingen van onze klanten: deze sturen we binnenkort toe.

 Wat merkt u van de naamswijziging?

Voor medewerkers:

  • alle gemaakte afspraken blijven in stand. Uw rechtspositie blijft exact hetzelfde.
  • om alles netjes formeel te regelen, zullen we t.z.t. een arbeidsovereenkomst opsturen. De regels en gemaakte afspraken zijn dan meteen weer eens voor iedereen helder en duidelijk: alleen maar fijn toch?

Voor klanten:

  • de gemaakte afspraken blijven voor 99% in stand.
  • belangrijkste wijziging gaat over het sepa-systeem (van de Europese incasso) en ook anticiperen we op het zogenaamde Depotstelsel van de Belastingdienst.
  • Binnenkort sturen we voor de goede orde een nieuwe overeenkomst (incl. machtiging conform Europese regels).

Ons bezoek- en postadres, ons telefoonnummer (en wij zelf) blijven hetzelfde!

Oudere berichten «