Modelovereenkomst sportvereniging / vrijwilliger

De ondergetekenden:

1. De sportorganisatie …………………………………
hierna te noemen de organisatie; en

2. …………………………………………………………….
wonende te ……………………………………………
hierna te noemen de vrijwilliger

komen bij deze het volgende overeen:

  1. De vrijwilliger zal op een dag/ochtend/middag/avond per week de volgende activiteiten verrichten voor de sportvereniging: ………………………………………… .
  2. De vergoeding voor de activiteiten bedraagt …………………………………… (A).
  3. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat opzegging van de overeenkomst per dag kan geschieden, zonder opzegtermijn, door schriftelijke mededeling aan de wederpartij.
  4. Bij ziekte van de vrijwilliger zal geen vergoeding worden doorbetaald, noch bij vakantie van de vrijwilliger.
  5. De vrijwilliger bepaalt zelf op welke tijdstippen hij zijn activiteiten voor de vereniging verricht en op welke wijze hij deze activiteiten verricht.
  6. Bij ziekte van de vrijwilliger is hij gehouden zelf voor een vervanger te zorgen.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………….. (plaats), d.d. …………….. .

Namens de sportvereniging: Naam: ……………………………

De vrijwilliger: Naam:  ……………………………………….

Opmerkingen:

 

 

A. De vergoeding, mag nooit meer zijn dan € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar (cijfers in 2011).

B. De vrijwilliger kan slechts voor 1 vereniging of stichting vrijwilligers-werkzaamheden verrichten.

C. Fiscus en Uitvoeringsinstelling zullen alsnog tot premie- en belastingheffing overgaan indien na onderzoek blijkt, dat deze overeenkomst de werkelijkheid niet weergeeft.