Model – Voorwaarden

De ondergetekenden, verwijzend naar artikel ….. van de arbeidsovereenkomst, verklaren deze te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer een door beide partijen ondertekend exemplaar ontvangt.

2. De overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de werknemer beschikt over de voor zijn functie vereiste licentie van de desbetreffende sportbond.

3. De werkgever heeft het recht de werknemer een medische keuring te laten ondergaan. De kosten hiervan komen ten laste van werkgever.

4. Werkgever en werknemer zijn in het algemeen verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever c.q. werknemer behoort te doen of na te laten.

5. De werkgever verplicht zich voor de wettelijke werkgeversaansprakelijkheid een verzekering af te sluiten.

6. Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag waarvan de hoogte parallel loopt aan die van de wet minimumloon- en vakantie-toeslag.

7. In geval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht:

  • werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen;
  • binnen redelijke termijn geneeskundige hulp in te roepen en de gegeven voorschriften tot zijn herstel op te volgen;
  • na herstel zijn werkgever daarvan in kennis te stellen en de werkzaamheden te hervatten.

8. Trainingen die wegens weersgesteldheid geen doorgang kunnen vinden, worden vervangen door theoretisch onderricht dan wel indien mogelijk conditietraining.

9. In de navolgende gevallen waarin de bedongen arbeid noodzakelijkerwijze niet is verricht, wordt de werknemer over de genoemde termijnen van verlof doorbetaald, mits ten minste 1 dag tevoren van het verzuim kennis is gegeven aan de werkgever en hij de gebeurtenis c.q. plechtigheid in het desbetreffende geval bijwoont:

A. Van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van een tot het gezin behorend kind, pleeg- of aangetrouwd kind van de werknemer, alsmede bij overlijden van een zijner ouders of stief- of pleegouders;

B. Gedurende 2 dagen of diensten bij overlijden of begrafenis/crematie van de niet onder a genoemde kinderen of bloedverwanten in de tweede graad. Indien de werknemer is belast met de begrafenis zal het bijzonder verlof worden uitgebreid tot 4 dagen.

C. Gedurende de dag of dienst op de dag van de begrafenis/crematie van grootouders, grootouders der echtgeno(o)t(e), kleinkinderen, broers, zusters, schoonouders, schoonzoons, schoondochters, zwagers en schoonzusters. Indien de werknemer is belast met de begrafenis zal het bijzonder verlof worden uitgebreid tot 4 dagen.

D. Gedurende de dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer zelf en gedurende 4 dagen of diensten bij zijn huwelijk, te weten de dag van het huwelijk en de daarop volgende 3 dagen.

E. Gedurende de dag of dienst bij huwelijk een zijner kinderen, pleegkinderen,kleinkinderen, broers, zusters, ouders en schoonouders, zwagers en schoonzusters.

F. Gedurende de dag of dienst bij 25-,40- en 50-jarig huwelijk van de werknemer, diens ouders of schoonouders.

G. Gedurende 2 dagen of diensten bij bevalling van de echtgenote. Deze regeling is ook van toepassing bij adoptie.

H. Gedurende 1 dag of dienst bij het 12,5-, 25- en 40-jarig dienstjubileum van de werknemer.

I. Gedurende 1 dag of dienst bij de Grote Professie van kinderen, pleegkinderen, broers, zusters van de werknemer en gedurende 1 dag of dienst bij Priesterwijding van een zoon, pleegzoon en broer van de werknemer.

J. Gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van 2,5 uur voor het noodzakelijk bezoek aan dokter c.q. specialist, voorzover dit niet in de vrije tijd kan geschieden.

K. Gedurende 2 dagen of diensten maximaal eenmaal per kalenderjaar bij verhuizing van de werknemer, indien deze een zelfstandige huishouding voert of gaat voeren.

L. Bij ernstige ziekte van een gezinslid maximaal 2 dagen.

M. Bij toepassing van deze regeling wordt onder echtgeno(o)t(e) mede verstaan de partner met wie de werknemer een samenleving middels een notariële akte heeft vastgelegd.

N. Nationale erkende feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen. Koninginnedag en (iedere 5 jaar) 5 mei: indien de werknemer toch op (een van) deze dagen werkzaamheden dient te verrichten, zal zulks in overleg worden bepaald.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te …………………. d.d. ………………….

Namens de werkgever:  De werknemer: Naam : …………………….  Naam : …………………….