De loonstrook

Al eerder kwamen we tot de conclusie dat vele duizenden sportorganisaties in ons land -hoewel men zich dat lang niet altijd bewust is- in feite werkgever zijn.

Zodra een club iemand voor zijn/haar werk meer verstrekt dan een onkostenvergoeding of meer dan de vrijwilligersregeling toelaat (in 2013 € 1.500,00 per jaar) is er sprake van een arbeidsovereenkomst. En dat kost geld (premies en belasting!) en moeite: men dient zich aan allerlei regels te houden. Eén van die uitgebreide voorschriften handelt over de loonstrook.

Wat moet er op een loonstrook staan?
Zoals gezegd, wordt er een aantal wettelijke eisen aan de loonstrook gesteld. Er dient in elk geval op te worden vermeld:

  • de naam van de werknemer en van de werkgever;
  • de inhoudingen, zoals loonheffing en premies werknemersverzekeringen;
  • op welke termijn de betaling betrekking heeft;
  • het wettelijk minimumloon.

Wanneer is verstrekking van een loonstrook verplicht?
1. Bij de eerste betaling na de indiensttreding en
2. Als de hoogte van het uitbetaalde bedrag afwijkt van de voorafgaande betaling.

Netto/bruto/bruto-bruto
Tot zo ver is alles redelijk helder en overzichtelijk. Voor dat we overgaan op de details, die (we waarschuwen maar al vast!) aanzienlijk ingewikkelder zijn eerst even het volgende.

Overal, maar zeker ook in de sport, heerst enorme verwarring over de diverse begrippen.

Netto : het bedrag dat de werknemer krijgt uitbetaald (bruto minus inhoudingen)
Bruto : het startbedrag voor de berekening van het nettoloon en voor de vaststelling van de kosten van de werkgever
Bruto-bruto : de lasten voor de werkgever (bruto plus werkgeversdeel van de sociale lasten).

Helaas constateren wij in de praktijk dat veel sportverenigingen niet op de hoogte zijn van het feit dat bovenop het brutoloon plusminus 25% werkgeversdeel (inclusief 8% vakantietoeslag) moet worden betaald!

I Heffingskortingen

De tariefgroepen (met hun belastingvrije sommen) zijn verdwenen per 2001. Hiervoor in de plaats komen de zgn. heffingskortingen: een vaste vermindering van de te betalen belasting (in plaats van op het belastbaar inkomen, zoals vroeger).

II Werknemers-premies

Een werkgever in ons land dient werknemerspremies te betalen. Hij is dit wettelijk verplicht. Daarbij komt dat hij zich in dit kader niet op zijn onwetendheid kan beroepen. Ook een sportvereniging wordt geacht de wet te kennen. En hoewel het om ingewikkelde zaken gaat, worden zelfs echte vergissingen de werkgever (lees: de club) vaak gewoon aangerekend. Boetes en naheffingen worden ook binnen de sportsector zonder pardon regelmatig opgelegd.

De vier werknemersverzekeringen zijn:

1. ww: werkeloosheidswet;
2. zw: ziektewet;
3. wao: wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
4. zfw: ziekenfondswet.

De eerste drie zijn zogenaamde loondervingsverzekeringen. Dit betekent dat er een loonvervangende uitkering wordt verstrekt als de werknemer ziek of werkeloos wordt. De ziekenfondswet is een verzekering voor ziektekosten. Het is duidelijk dat dankzij deze verplichte werknemersverzekeringen de rechtszekerheid van een werknemer enorm is toegenomen.

Premie-hoogte

De premies kennen ieder een apart percentage, waarvan de hoogte (meestal) jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. Sommige premies bevatten een franchise d.w.z. een premievrije-grens. Het door de werkgever te betalen totale premiebedrag mag alleen bij de ww en de zfw gedeeltelijk worden ingehouden op het bruto-loon van de werknemer. Dit bedrag staat dan ook vermeld op de loonstrook. Het restant betaalt de werkgever volledig zelf. De premie-afdracht vindt plaats aan een zogenaamde Uitvoerings-instelling. Voor de sportsector heet deze organisatie UWV / Cadans men int de premies en daarnaast verstrekt men de diverse uitkeringen. Bij de meeste loonstroken worden onderaan de cumulatieven weergegeven. Dit betekent dat hier per inhouding het jaartotaal tot dat moment wordt afgedrukt. Het gaat dus simpelweg om een optelling.

Het voert te ver om alle zaken die verder nog op een loonstrook kunnen voorkomen te behandelen. Overhevelingstoeslag, pensioenpremie en onkostenvergoedingen laten we nu niet aan bod komen.

De loonstrook in de toekomst

Iedereen is het er over eens dat de loonadministratie op dit moment te moeilijk is geworden. Het is vrijwel onmogelijk om op handmatige wijze (dus zonder computer) een juiste berekening van het bruto- naar het nettoloon te maken. Welnu: het zou allemaal veel eenvoudiger moeten gaan worden. De plannen daartoe zijn in de maak.

De methodiek en de strook worden gemakkelijker. Zo zullen bepaalde belastingvrije sommen niet langer via de werkgever worden verstrekt, maar rechtstreeks door de fiscus worden uitbetaald.

We zullen zien of ook de penningmeester van de gemiddelde sportvereniging er iets mee opschiet.

Tot die tijd (maar ook daarna!) kunt u in elk geval geheel vrijblijvend terecht bij Sportadviesburo de Jong BV.