Wat verdient onze trainer?

Nog altijd is één van de meest gestelde vragen die bij ons op het buro binnenkomen: “Wat moeten of wat mogen wij als sportvereniging onze trainer betalen?”.Een niet zo simpel te beantwoorden vraag.

LOON

Allereerst moeten we het begrip “loon” nader omschrijven. In de zin van het Burgerlijk Wetboek is “loon” de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is als tegenprestatie voor de te verrichten arbeid. Een logische zaak. En dat er over dit bedrag sociale premies en belasting moet worden betaald, is ook logisch. Hoewel…….

Binnen de sportwereld doen sommigen nog wel eens pogingen om -zoals wij dat noemen- “donkerwit” te betalen. En dat is ons inziens niet alleen volstrekt onlogisch, maar ook buitengewoon onverstandig en zelfs riskant. De vereniging aan de ene kant loopt immers het risico van boete en naheffing door fiscus en/of uitvoeringsinstelling UWV.  De werknemer aan de andere kant loopt bij zwarte betaling zelfs volledig onverzekerd rond !!

Maar goed, we dwalen -al moraliserend- af. We hadden het over het begrip “loon” Wat is nu géén loon ? Pensioenpremie bijvoorbeeld en ook de beroemde onkostenvergoeding zijn mooie voorbeelden. Deze bedragen zijn onbelast ofwel vrij van belasting en sociale premies.

LOONSHOOGTE

De hoogte van het salaris binnen de sportwereld is niet geregeld. Er is -met uitzondering van het minimumloon, waarover straks meer- geen enkele wettelijke bepaling over sportsalarissen .

Evenmin is er (behalve in het betaald voetbal) een CAO waaraan sportwerkgevers en -werknemers zich dienen te houden. Er is dus eigenlijk niks. De “vrije markt”gedachte heerst: alles is een kwestie van onderhandelen. Het salaris kan door partijen geheel naar eigen inzicht worden vastgesteld. Het enige waar men rekening mee moet houden is het minimumloon: momenteel is de hoogte hiervan € 9,11 bruto per uur (jan.2018) vanaf 22 jaar.

FACTOREN

Bij de (vrije) onderhandelingen om tot een bepaald bedrag te komen, speelt een aantal factoren een rol:

  • de marktsituatie, met andere woorden: is er een tekort danwel een overschot aan trainers resp. zijn er veel of weinig sportverenigingen met een vakature;
  • het niveau van het werk, van de club en van de trainer;
  • de leeftijd, ervaring en de opleiding van de sportleider;
  • het budget van de vereniging, dat ook nog eens in elk geval per tak van sport verschilt.

Het zal duidelijk zijn dat de gemiddelde korfbaltrainer beduidend minder ontvangt voor zijn werkzaamheden dan de trainercoach van een hockeyhoofdklasser.

ONDERHANDELINGEN

Bij de gesprekken tussen club en sportleider ontstaat heel vaak verwarring over de diverse begrippen. We zetten e.e.a. daarom nog maar eens even op een rijtje:

Nettoloon: het bedrag dat de werknemer na aftrek van sociale premies en belasting overhoudt. Het “schone” bedrag dus dat hij uiteindelijk op zijn rekening krijgt.
Brutoloon: het startbedrag voor de berekening van het nettoloon en van de kosten voor de werkgever.
Bruto-bruto: de lasten voor de werkgever. Het “all in” bedrag dus.

Nu is het in de praktijk zo dat elke werknemer alleen maar wil weten wat hij netto overhoudt aan zijn werkzaamheden, terwijl de werkgever/sportvereniging erg geïnteresseerd is in de vraag wat het allemaal gaat kosten (het bruto-bruto bedrag dus). Als uitgangspunt kan men in het algemeen wel stellen dat die twee bedragen zich ongeveer verhouden als 1 : 2. U kunt dat ook zien aan bovenvermeld schema: wil de trainer € 8,62 netto overhouden, dan kost dat de werkgever bijna het dubbele nl. € 15,88 Het verschil (in dit voorbeeld dus € 7,26) moet door de club worden afgedragen aan de fiscus en aan uitvoeringsinstelling UWV.

ADVIEZEN

  1. Voor dat beide partijen met elkaar rond de tafel gaan, is het verstandig dat beiden zich oriënteren op de markt. Met andere woorden: wat wordt er door vergelijkbare collegaverenigingen betaald resp. door collegatrainers gevraagd ?
  2. Hanteer de juiste begrippen netto, bruto en bruto-bruto zodat hier geen misverstand over kan ontstaan. Verenigingen zien nog wel eens over het hoofd dat zij bovenop het brutoloon ook nog een werkgeversdeel moeten betalen.
  3. Maak gebruik van de onkostenregeling van UWV en fiscus. We zeiden het al eerder: onkostenvergoedingen behoren niet tot het loon en er behoeft dus geen premies en belasting over betaald te worden: een in het algemeen aantrekkelijke zaak voor zowel werkgever als werknemer. Per tak van sport worden jaarlijks de maxima van die onkostenvergoedingen bekend gemaakt. We komen hier later in deze rubriek uitgebreid op terug.
  4. Als beide partijen het met elkaar eens zijn geworden, neem dan het BRUTOloon op in een, bij voorkeur schriftelijke, arbeidsovereenkomst. Misverstanden en ruzies als gevolg van wijzigingen in de sociale premies en in de hoogte van de belastingen, of bijvoorbeeld door veranderingen in de tariefgroepindeling voor de loonbelasting, worden daarmee voorkomen.
  5. Als u het ons vraagt (en nogmaals: dat gebeurt nog al eens) dan vinden wij een bedrag van € 9,11 tot € 12,00 bruto per uur in het algemeen -maar nogmaals: dit is afhankelijk van bovengenoemde factoren- heel redelijk betaald.

Let wel: het zijn allemaal vrijblijvende adviezen: u mag het -zoals gezegd- in de sport helemaal zelf weten !!